Selecteer een pagina

Privacy verklaring Lifecoaching Texel

Lifecoaching Texel, gevestigd aan de Buijsstraat 5, 1795 AP Texel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring overeenkomstig de AVG.

De aanhangende coachingstakken (afdelingen) Lifecoach Texel (lifecoachtexel.nl), Tuincoach Texel (tuincoachtexel.nl), Groene Coach Texel (groenecoachtexel.nl) en Consultancy Texel (consultancytexel.nl), hanteren dezelfde verklaring. 

Contactgegevens:

Lifecoaching Texel
tav. dhr. K. Goedegebure
Buijsstraat 5
1797 RR Texel

Telefoon: 06 2667 1128
email: info@lifecoachingtexel.nl

Dhr. K. Goedegebure is de Functionaris Gegevensbescherming van Lifecoaching Texel en aanhangende afdelingen (takken). Hij is te bereiken via info@lifecoachingtexel.nl en bovengenoemd telefoonnummer. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lifecoaching Texel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Email adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lifecoachingtexel.nl zodat wij gepaste maatregelen kunnen nemen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lifecoaching Texel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling 
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Lifecoaching Texel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Gegevens die voortkomen uit het leveren van diensten
Lifecoaching Texel en aanhangende takken (afdelingen) werken op basis van integriteit en vertrouwelijkheid. De gegevens die wij verkrijgen via sessies en tijdens het leveren van diensten zijn vertrouwelijk, worden niet gedeeld met derden en voor zover bewaard ten behoeve van het leveren van deze diensten, versleuteld opgeslagen en met een sterk wachtwoord beveiligd. Deze gegevens worden 2 jaar na het beëindigen van deze diensten vernietigd.   

Geautomatiseerde besluitvorming
Lifecoaching Texel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lifecoaching Texel) tussen zit. Lifecoaching Texel gebruikt daarvoor geen computerprogramma’s of -systemen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lifecoaching Texel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 2 jaar > In geval van hernieuwde diensten
Adres/tel.nr > 2 jaar > In geval van hernieuwde diensten
E-mailadres > 5 jaar > verzenden nieuwsbrief

Als startdatum geldt de datum van de laatste levering (dienst of goed). Bij schriftelijk verzoek (op bovenstaande adres) tot vervroegde verwijdering/vernietiging van persoonsgegevens, worden alle gegevens verwijderd die apart worden bewaard en gebruikt voor onze communicatie met de klant. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Lifecoaching Texel verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lifecoaching Texel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lifecoaching Texel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lifecoaching Texel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lifecoachingtexel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Lifecoaching Texel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lifecoaching Texel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lifecoachingtexel.nl 

Alle persoonsgegevens die Lifecoaching Texel verzameld, en alle gegevens voortkomend uit geleverde diensten, worden versleuteld bewaard en met een wachtwoord beveiligd. De website van lifecoachingtexel.nl is beveiligd met 2fa tegen onrechtmatige inlogpogingen. 

De computer waarop de gegevens worden opgeslagen is een Mac, zowel offline als online beveiligd tegen ongewenste toegang met onder andere een wachtwoord en actuele McAfee Total Protection software. 

Share This